Ailantex – biologický přípravek k regulaci pajasanu žláznatého

Sdílení příspěvku

Ailantex je nově registrovaný biologický přípravek určený k regulaci pajasanu žláznatého. Přípravek se používá v Rakousku a několika dalších zemích EU, od jara 2023 jej lze použít také v České republice. Koncem května jsme přípravek Ailantex otestovali na vybraných lokalitách v NP Podyjí. V tomto příspěvku se podíváme, o jaký preparát se jedná, jak se aplikuje a v čem se jeho použití liší od klasických herbicidů.


Jak na pajasan?

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je dobře známá invazní dřevina, která vyniká mimořádnou schopností regenerace při pokusu o její odstranění. Patří mezi druhy zařazené na tzv. unijní seznam, zahrnující druhy nežádoucí z pohledu celé Evropské unie. I když se o houževnatosti pajasanu dobře ví už dlouho, stále se v praxi setkáváme s živelným kácením pajasanu, bez respektování jeho vlastností a volby adekvátních metod regulace.

Prozatím nejúčinnější metodou je injektáž herbicidu přímo do kmene metodou navrtávání, v případě mladých stromků jde o nátěr herbicidu na kmínek, zpravidla po částečném sloupnutí kůry. Někdy je nevyhnutelný postřik na list. Ne všechny herbicidy jsou k těmto technikám vhodné, nicméně časem se osvědčilo několik přípravků na bázi glyfosátu, příp. ve směsi s přípravky s obsahem látky metsulfuron-methyl.

Přestože herbicidy na pajasan fungují, vždy stojí za to hledat vhodné alternativy. Pomíjím zde zaručené rady, jako že lze pajasan zničit horkou vodou, solí, octem atd. V případě, že herbicid používat nechceme nebo jeho použití daná lokalita vylučuje (např. blízkost vodního zdroje), může být vhodnou alternativou právě biologický přípravek Ailantex.


Ailantex

Ailantex je selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu. Základem tohoto biologického přípravku je houba přeslenatka Verticillium nonalfalfae, přesněji specifický izolát této půdní houby označovaný jako kmen Vert56. Ten je úzce specializovaný na pajasan žláznatý a způsobuje jeho chřadnutí (verticiliové vadnutí). Herbicid obsahuje suspenzi konidií přeslenatky. Izolát této houby vyvinuli vědci z univerzity ve Vídni odběrem houby z lokality, kde byly pajasany přirozeně napadeny přeslenatkou a spontánně odumřely. Více než 8 let tento izolát testovali, než vznikl konkrétního přípravek pro použití v praxi (Halmschlager & Maschek 2019).

Bližší podrobnosti o přípravku najdete na stránkách výrobce, nebo na etiketě na stránkách českého distributora a v Registru přípravků na ochranu rostlin.

Podle vědců jsou houby přeslenatky typické vytvářením zcela odlišných biotypů, které mají vyhraněné spektrum hostitelů a různou míru agresivity (existují mírné i agresivní biotypy). Izolát přeslenatky Verticillium nonalfalfae se od příbuzných a mnohem rozšířenějších druhů V. dahliae a V. albo-atrum s. str. liší úzkým spektrem hostitelů a také vyšší agresivitou vůči pajasanu. Přeslenatka V. nonalfalfae napadá také chmel otáčivý (Humulus lupulus), avšak jde o zcela jiný biotyp s odlišnou hostitelskou specializací.

Před uvedením přípravku na trh vědci prováděli rozsáhlé pokusy s cílem prověřit, zda nemůže „pajasanová“ přeslenatka napadat ostatní dřeviny, především naše domácí druhy (Maschek O. & Halmschlager E. 2018, Lechner et al. 2023).. V laboratoři provedli cílenou inokulaci semenáčků nejběžnějších domácích a několika exotických druhů. Všechny testované druhy byly vůči inokulované přeslenatce tolerantní nebo do různé míry rezistentní. V žádném případě nevedla inokulace k mortalitě jiného druhu dřeviny než pajasanu. Teprve po těchto experimentech šlo přípravek nasadit do praxe.

Způsob aplikace přípravku Ailantex

Aplikaci přípravku nám přímo v terénu ukázali zástupci rakouské firmy Biohelp, která přípravek produkuje, za účasti zástupců firmy Biocont, pracovníků Správy železnic a Městské zeleně Znojmo. Ukázkovou aplikaci jsme provedli na jedné lokalitě u železniční trati na okraji ochranného pásma NP Podyjí a dále na okraji města Znojma na ulici Brněnská.

K aplikaci přípravku potřebujeme toto jednoduché vybavení: dláto, paličku a dávkovací pipetu. Neředěný přípravek Ailantex se aplikuje do dřeva pajasanu, konkrétně do záseků připravených pomocí dláta, do kterých přípravek nakapeme pipetou. Dláto zatloukáme např. pomocí gumové paličky, mírně šikmo, aby přípravek lépe zasáknul do dřeva. Do jednoho stromu postačí 1 (malé stromky) až 3 záseky (vzrostlé stromy), přičemž do každého záseku aplikujeme 1 ml přípravku. Kapeme postupně a vyčkáme, až si strom tekutinu nasaje (viz video níže). I když jde o biologický, a tedy prakticky neškodný přípravek, výrobce doporučuje používat ochranné rukavice a oděv s dlouhými rukávy.

K aplikaci jsou během roku dvě vhodná období. První vhodné období je na jaře (květen, červen), druhé pak na konci vegetační sezóny (září, říjen). Letní horka by nebyla vhodná pro kolonizaci houby, která je jako prakticky všechny houby citlivá na sucho a vysoké teploty.

Ukázka aplikace přípravku Ailantex
Pajasan žláznatý, rašení v době aplikace přípravku Ailantex. Lokalita Nový Šaldorf.
Rašící pajasany na lokalitě u železniční trati u Nového Šaldorfu v době aplikace přípravku Ailantex (19. 5. 2023).
Aplikaci přípravku Ailantex pomocí dláta.
Aplikace přípravku Ailantex pomocí dláta a pipety

Účinek přípravku

Cévní systém stromu rozvede přípravek po kmeni, čímž se vytváří lokální ložiska mycélií. Z nich se uvolňují enzymy a toxiny způsobující vadnutí a následné odumírání stromu. Při jarní aplikaci se mohou první příznaky chřadnutí objevit za 4-6 týdnů. Při aplikaci na konci vegetační sezóny nebo u vzrostlých stromů se efekt projeví většinou až následující sezónu.

Postupem času se mycélia hub rozrostou nejen uvnitř ošetřených stromů, ale pomocí kořenů se rozšíří také na sousední jedince. Během 2-3 sezón tak postupně odumře celý polykormon. Celkový průběh chřadnutí závisí na povětrnostních podmínkách – pro rychlejší průběh je vhodnější teplé, avšak vlhké počasí.

Pajasan žláznatý, symptomy vadnutí 3 týdny po aplikaci přípravku Ailantex. Lokalita Nový Šaldorf.
Příznaky chřadnutí pajasanu 3 týdny po aplikaci přípravku Ailantex. Jeden ze stromů téměř nevyrašil a jeho listy jsou zdeformované.
Pajasan žláznatý, detail vadnutí listů 3 týdny po aplikaci přípravku Ailantex. Lokalita Nový Šaldorf.
Většina ošetřených stromů vykazovala známky vadnutí až zasychání listů.
Pajasan žláznatý, symptomy vadnutí 2 měsíce po aplikaci přípravku Ailantex. Lokalita Nový Šaldorf.
Příznaky chřadnutí pajasanu 2 měsíce po aplikaci přípravku Ailantex. Ošetřený strom (uprostřed fotografie) je téměř bez listí. Sousední jedinci zatím nejeví známky chřadnutí.

Výhody a nevýhody přípravku Ailantex

Výhody

  • Snadné ošetření rozsáhlých polykormonů: Největší uplatnění najde přípravek Ailantex na lokalitách rozsáhlých porostů pajasanu, protože přípravek stačí aplikovat jen na část jedinců a mycelium se postupně rozšíří přes kořeny na všechny sousední stromy nebo výmladky.
  • Jednoduché vybavení: K celkově jednoduché aplikaci si vystačíme s běžným a cenově dostupným vybavením.
  • Možnost aplikace v citlivých lokalitách: Přípravek může být prakticky jedinou efektivní možností regulace pajasanu na místech, kde je vyloučeno použití chemických prostředků, tedy konvenčních herbicidů
  • Možnost aplikace v časném jarním období: Klasické herbicidy aplikované navrtáváním používáme až od poloviny večetační sezóny, tedy od července do září. Přípravek Ailantex naopak nejlépe účinkuje při aplikaci v době rašení (květen, červen), čímž můžeme lépe využít sezónu k ošetření co největšího počtu stromů.

Nevýhody

Jsou zde ale i určité nevýhody, které je potřeba před použitím zvážit:

  • Vysoká cena: Většinu potenciálních uživatelů nejspíš odradí zatím poměrně vysoká cena. Námi otestovaný vzorek 100 ml stál v přepočtu 6400 Kč. „Kapka“ (1 ml) přípravku vás tedy vyjde na 64 Kč. Na druhou stranu vysoká cena je vyvážena vysokým účinkem. Při porovnání s klasickým ošetřením pajasanu pomocí injektáže herbicidu navrtáváním, náklady při použití přípravku Ailantex jsou přibližně dvojnásobné, avšak ošetření je výrazně rychlejší a především méně pracné.
  • Omezená doba použitelnosti: Vyrobený přípravek nesnese dlouhé skladování a musí se spotřebovat do 2 měsíců. Tento limit je třeba mít na paměti při plánování aplikace.
  • Nutnost správného skladování: Přípravek podléhá zkáze při vysoké nebo naopak příliš nízké teploty. Ideální je teplota mezi 6-8 °C. Pokud ho zapomenete v rozpáleném autě, může houba zcela odumřít.
  • Pomalý účinek: Chřadnutí spojené s úplným odumřením vyžaduje nejméně jednu až dvě celé vegetační sezóny, podle velikosti polykormonu. Proto pokud potřebujeme pajasan odstranit rychleji, je vhodnější použít jinou metodu.
  • Zdánlivě jednoduchá aplikace: Aplikace přípravku je do určité míry snadná, avšak vyžaduje pečlivost a trpělivost. Přípravek musí strom nasát, k čemuž je potřeba určitá zručnost a trpělivost.

Závěr

Tento příspěvek popisuje zkušenosti s aplikací přípravku Ailantex na vybrané lokality v NP Podyjí a ve městě Znojmě. Jde vůbec o první použití tohoto přípravku na území ČR. Už během prvních týdnů ošetřené pajasany začaly vykazovat známky chřadnutí. Podle zkušeností ze zahraničí může být přípravek Ailantex vhodným nástrojem k regulaci hustých a plošně rozsáhlejších ohnisek pajasanu, které by bylo obtížné ošetřit jinými metodami. Hlavní výhodou přípravku Ailantex ve srovnání s injektáží herbicidu je fakt, že přípravek není nutné aplikovat na všechny jedince pajasanového porostu. Nevýhodou je naopak vysoká cena.

Literatura

Halmschlager E. & Machek O. (2019): Biologische Kontrolle des Götterbaums. Baumschutz 8: 17-20.

Lechner Y., Maschek O., Kirisits T. & Halmschlager E. (2023): Further pathogenicity testing of Verticillium nonalfalfae, a biocontrol agent against the invasive Tree of Heaven (Ailanthus altissima), on non-target tree species in Europe. Phytoparasitica 51, 113–130.

Maschek O.; Halmschlager E. (2018): Effects of Verticillium nonalfalfae on Ailanthus altissima and associated indigenous and invasive tree species in eastern Austria. European Journal of Forest Research: 137(2): 197-209.


Sdílení příspěvku