Lesní okraje a jejich management: Obnova lokality Sprašová stěna

Sdílení příspěvku

Lesní okraje patří k druhově nejbohatším biotopům. Potkávají se v nich jak druhy lesní, tak druhy z okolních stepí, luk, křovin a dalších bezlesých stanovišť. V Podyjí se snažíme lesním okrajům a dalším ekotonům věnovat zvýšenou pozornost, protože je na ně vázána podstatná část biodiverzity. V tomto článku představím lokalitu Sprašová stěna u Hnanic, jako příklad obnovy a údržby typického lesního okraje teplomilných doubrav.

Když jsem v květnu navštívil tuto lokalitu, potěšila mě přítomnost vlh pestrých. Kroužily přímo nad kolmou hlinitou stěnou a cpaly se hmyzem, kterého byla po oteplení v posledních dnech opravdová hojnost. Konečně! Po těch letech čekání se zdálo, že by zde mohly dokonce zahnízdit. A to se nakonec podařilo: v červenci jsme skutečně zaznamenali krmení mláďat v jedné z nor! Kromě příjemného ornitologického zážitku to byl pro mě i drobný náznak toho, že naše snažení v této lokalitě nebylo zcela marné.

Sprašová stěna je nevelká (plocha asi 2 ha), ale velmi zajímavá lesostepní lokalita na okraji zalesněného kopce nesoucího v mapách jméno Dlouhý vrch. Drobnou těžbou hlíny v minulosti (nebo snad při stavbě železné opony?) zde vznikly kolmé obnažené stěny v hlinitém a zčásti sprašovém substrátu.

Potenciál lokality byl zřejmý každému entomologovi či botanikovy hned při první návštěvě. Bohužel lokalita doslova mizela před očima v náletu dřevin. Sukcese dřevin vedla jednoznačně k poklesu biodiverzity – v důsledku zapojení lesního porostu a přílišného zástinu. V několika etapách jsme se pokusili stav lokality zlepšit a sukcesní pochody stabilizovat. Jak se nám to daří, můžete posoudit sami v následující fotoreportáži.

Charakteristika lokality

Jde o cenný lesní okraj, členitý ekoton, přecházející ze suchých luk přes křovinatou lesostep až do teplomilných doubrav s jalovcem. Hlavním prvkem lokality, který jí dal název, jsou strmé stěny tvořené vápnitými sedimenty (hlíny, písky, spraše). Stěny jsou domovem blanokřídlého hmyzu a potenciálním hnízdištěm vlhy pestré.

Biodiverzita

RostlinyŽivočichové
Centaurea triumfettii subsp. axillaris – chrpa chlumníAcmaeoderella flavofasciata – krasec
Geranium sanguineum – kakost krvavýBarbitistes serricauda – kobylka pestrá
Juniperus communis – jalovec obecnýCalliptamus italicus – saranče vlašská
Stipa sp. – kavylEphippiger ephippiger – kobylka révová
Eriogaster catax – bourovec trnkový
Lacerta viridis – ještěrka zelená
Merops apiaster – vlha pestrá
Polyommatus bellargus – modrásek jetelový
Sylvia nisoria – pěnice vlašská

Invazní a expanzivní druhy

  • Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
  • Šeřík obecný (Syringa vulgaris)
  • Vratič obecný (Tanacetum vulgaris)
  • Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)

Proměny lokality

Sprašová stěna v roce 1938
Rok 1938: Značnou část lokality tvořila orná půda (světlé plošky), dřeviny jsou tvořeny zejména solitéry ovocných dřevin, západně navazují lesní pastviny.
Sprašová stěna v roce 1953
Rok 1953: Plochy orné půdy zredukovány ve prospěch travnatých biotopů. Stále poměrně málo dřevin, lokalita i okolí má stále otevřený charakter.
Sprašová stěna v roce 1999
Rok 1999: Lokalita téměř splývá s okolním lesem, zbývají poslední fragmenty stepních světlin, stále je dobře patrná kolmá stěna. Velké změny jsou patrné v okolí – přibyla asfaltová „signálka“, naopak zanikly tradiční cesty, meze a rozptýlená zeleň.
Sprašová stěna v roce 2008
Rok 2008: Lokalita je už silně zarostlá, křoví téměř pohltilo všechny zbytky stepní vegetace. Stav lokality volá po změně.
Sprašová stěna v roce 2020
Rok 2020: Po sérii několika prosvětlovacích zásahů během 10 let je lokalita o poznání méně zarostlá. Vybraná místa se začínají sekat a chystáme se pást. Bohužel strmé stěny se zčásti sesunuly nebo zarostly tak, že je bude potřeba obnovit bagrem.

Počáteční zásahy – výřez náletu podél strmých stěn

Zarostlý lesní ekoton - Sprašová stěna - 2007
Rok 2007, západní okraj lokality. Sprašová stěna je téměř kompletně zarostlá dřevinami. I když se jedná o druhově bohatý porost různých dřevin, zarůstání ohrožuje zbytky stepních společenstev. Kolmé stěny už jsou obnažené jen na malé délce původního rozsahu.
Výřez náletových dřevin - lesní okraj - Sprašová stěna 2010

Únor 2010: S několika dobrovolníky jsme se pustili do práce. Poměrně velkoryse jsme vyřezali většinu dřevin podél kolmých stěn a na hraně navazující plošinky.

V první linii šly dolů borovice, osiky, akát, ale i přestárlé keře růží, svídy nebo hlohy. Nechávali jsme vzácnější keře (např. čilimníkovec černající), lísky jsme záměrně zmladili. Hmota se třídila dle využitelnosti a odpadní klest jsme hned pálili.

Nálet boroivc - Sprašová stěna

Stav před zásahem vlevo a totéž místo na snímku vpravo. Po výřezu a likvidaci klestu vypadal okraj lokality o poznání lépe. Rozsah obnažených stěn se výrazně zvětšil a z hustého náletu se vyloupla slušná plocha trávníků. Tento stav ale nevydržel dlouho. Ukázalo se, jaká byla chyba vyřezávat v zimě byť jenom pár středně silných akátů – viz pařízky při bázi stěny vpravo za hromadou borových dvoumetrů.

Akátové výmladky - Sprašová stěna 2010

Už v létě téhož roku se kolem pařezů objevily stovky akátových výmladků. Poučení pro příště – akát se nekácí bez herbicidu a už vůbec ne v zimě. Takový postup vede jen k jeho namnožení.

Poznámka na okraj: Ještě v roce 2021 v tomto místě přežívá pár akátů, které se nepovedlo zlikvidovat. Také se lokálně rozrostlo několik polykormonů šeříku.

Navazující zásahy – plošina a část přilehlého lesa

Lesní okraj Sprašová stěna v roce 2019 po výřezu
Březen 2019: Tentokrát se poměrně razantní zimní výřez zaměřil nejen na svahy a okraje, ale i na plošinu nad sprašovými stěnami. Na obrázku jsou patrné hromady vyřezaných stromů a keřů čekající na odvoz lesnickou vyvážečkou.
Lesní okraj Sprašová stěna, těžba 2019
Zásah se dotknul i stromového patra. Některé stromy se pokácely na vyšší pařez nebo na hlavu, šetřeny byly mrtvé a odumírající stromy.
Ovce vřesovka na Sprašové stěně, květen 2021
Duben a květen 2021: Pastva ovcí plemene vřesovka na Sprašové stěně ideálně připravené k časně jarní pastvě po podzimním vysečení. Po asi měsíčním pobytu ovce zabránily jarnímu boomu vysokých trav. V červnu už byly ovce přemístěny a lokalita začala kvést. Všimněte si výšky, do které vřesovky okusují dřeviny. Kromě ovcí se na části lokality nepravidelně pásly také koně místního farmáře.
Lesní okraj Sprašová stěna, červen 2020
Lesní okraj Sprašová stěna červen 2021
Červen 2020 (nahoře) a 2021: Výsledný stav lokality Sprašová stěna po prosvětlovacích zásazích v letech 2010-2019.

Získané zkušenosti

  • Struktura lesního okraje: Cílem zásahů není kompletní odlesnění lesního okraje, dřeviny jsou jeho přirozenou součástí. Směrem do lesa by mělo dřevin i jejich hustoty přibývat. Důležité jsou nejen stromy, ale i keřové patro. Protože keře občas při zásazích „zlobí“ bujným zmlazováním, jejich výřez dobře zvažme. Stejně tak během návazné péče by měly být v lesním okraji přítomny jak pravidelně udržované, tak klidové plochy s občasnou péčí (zde je ideální prostor pro keře).
  • Invazním druhům je třeba věnovat zvýšenou pozornost: Pokud v ekotonu rostou problémové druhy, jako např. běžný akát, pajasan, myrobalán, kustovnice, šeřík apod., ošetřete je vhodnou metodou ještě před ostatními pracemi – ideálně předchozí sezónu. Pokud je jenom vyřežete spolu s ostatními dřevinami, zaděláte si na vážné problémy do budoucna.
  • Vhodný postup výřezu dřevin: Počítejte s tím, že téměř všechny listnáče po výřezu obrazí z pařezů, některé i z kořenů. Pokud chcete dřeviny omladit, je to v pořádku, ale pokud bylo záměrem jejich odstranění, musíte buď navázat intenzivní pravidelnou péčí (sečení výmladků + pastva), nebo po výřezu pařízky ošetřit herbicidem. Bude-li lokalita sečena, pracovníci ocení, když v sečené ploše nebudou vysoké pařezy, které komplikují práci a ničí techniku.
  • Plánování kapacit na následnou péči: Prosvětlení ekotonu s sebou přináší nejen zmlazení dřevin (jak z pařezů, tak z náletu na prosvětlených místech!), ale i nárůst vysokých travin. Pokud nebudete mít kapacitu na tlumení nárůstu biomasy, je lepší provádět raději mírnější (korekční) zásahy, opakované periodicky po pár letech.
  • Volba vhodné techniky: Lesní okraje a ostatní ekotony jsou typicky velmi heterogenní, jemnozrnná společenstva a tomu by měla být uzpůsobena co nejšetrnější technika. My jsme použili velkou techniku – lesnickou vyvážečku – jen k odvozu silné dřevní hmoty, Bohužel i relativně krátkodobé nasazení vedlo k lokální ruderalizaci a zavlečení nežádoucích plevelů. Vhodnější je proto menší mechanizace a ruční technika.

Sdílení příspěvku