Komentovaný seznam nepůvodních dřevin Podyjí

Sdílení příspěvku

V tomto příspěvku uvádím přehled nepůvodních dřevin Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (viz tabulka 1). Oproti práci Vančury & Koblížka (1998) tento seznam zahrnuje dřeviny rostoucí nejen v lesních porostech, ale také na nelesních plochách (vřesoviště, stepní trávníky, křovinaté stráně, okraje cest, ladem ležící plochy aj.). Naopak v seznamu chybí užitkové nebo okrasné dřeviny pěstované v intravilánech obcí (aleje, okrasná zeleň, parky) nebo kulturách (zahrady, sady, plantáže aj.).

Seznam je založen na následujících zdrojích:

U každého druhu je uveden invazní status ve smyslu Pyška et al. (2012), příp. dle nového zařazení dle Němce (2021), tedy zda se jedná o druh:

  • přechodně zavlečený (cas),
  • zdomácnělý (nat)
  • invazní (inv).
  • pěstovaný v kultuře (cult).

Oblast původu uvádím jen rámcově s využitím databáze PLADIAS dle (části) kontinentu či geografické oblasti, odkud dřevina pochází. Podrobnosti o jednotlivých druzích lze najít v rubrice Atlas dřevin, v průběžně doplňovaných příspěvcích po kliknutí na aktivní odkaz u českého nebo latinského názvu.


Tabulka 1: Seznam nepůvodních dřevin NP Podyjí

(řazeno abecedně dle českého názvu)

České jménoVědecké jménoStatusPůvod
Borovice banksovkaPinus banksianacultSeverní Amerika
Borovice černáPinus nigranatjižní Evropa
Borovice vejmutovkaPinus strobusinvSeverní Amerika
Citronečník trojlistýPoncirus trifoliatavýchodní Asie
Čimišník stromovitýCaragana arborescenscasvýchodní Asie
Douglaska tisolistáPseudotsuga menziesiinatSeverní Amerika
Dub červenýQuercus rubrainvSeverní Amerika
Fíkovník smokvoňFicus caricacasStředomoří
Janovec metlatýCytisus scopariusnatEvropa
Jasan pensylvánskýFraxinus pennsylvanicainvSeverní Amerika
Jasan zimnářFraxinus ornuscasStředomoří
Javor jasanolistýAcer negundoinvSeverní Amerika
Jírovec maďalAesculus hippocastanumnatStředomoří
Kustovnice cizíLycium barbaruminvStředomoří
Líska tureckáCorylus colurnacasStředomoří
Loubinec popínavýParthenocissus insertainvSeverní Amerika
Loubinec trojlaločnýParthenocissus tricuspidatavýchodní Asie
Mahónie cesmínolistáMahonia aquifoliumnatSeverní Amerika
Morušovník bílýMorus albacasvýchodní Asie
Muchovník olšolistýAmelanchier alnifoliacasSeverní Amerika
Netvařec křovitýAmorpha fruticosanatSeverní Amerika
Opletka čínskáFallopia aubertiinatvýchodní Asie
Ořešák černýJuglans nigracasSeverní Amerika
OstružiníkRubus spp.
Pajasan žláznatýAilanthus altissimainvvýchodní Asie
Pavlovnie plstnatáPaulownia tomentosacasvýchodní Asie
Pámelník bílýSymphoricarpos albusinvSeverní Amerika
Pavlovnie plstnatáPaulownia tomentosacasvýchodní Asie
Pustoryl věncovýPhiladelphus coronariuscasStředomoří
Růže svraskaláRosa rugosacasvýchodní Asie
Sekvojovec obrovskýSequoiadendron giganteumcultSeverní Amerika
Skalník rozprostřenýCotoneaster horizontaliscasvýchodní Asie
Slivoň myrobalánPrunus cerasiferainvStředomoří, záp. a stř. Asie
Střemcha pozdníPrunus serotinainvSeverní Amerika
Šeřík karpatskýSyringa josikaeacasEvropa (vých. Karpaty)
Šeřík obecnýSyringa vulgarisnatjihovýchodní Evropa
Škumpa orobincováRhus typhinanatSeverní Amerika
Štědřenec odvislýLaburnum anagyroidesnatStředomoří
Topol kanadskýPopulus x canadensisinv
Trnovník akátRobinia pseudoacaciainvSeverní Amerika
Zákula japonskáKerria japonicacasvýchodní Asie
Zerav západníThuja occidentaliscasSeverní Amerika
Zimolez kozí listLonicera caprifoliumnatStředomoří
Zimostráz vždyzelenýBuxus sempervirenscasStředomoří
Zlatice prostředníForsythia x intermedia
Zlatice převisláForsythia suspensacasvýchodní Asie
Žanovec měchýřníkColutea arborescensnatStředomoří
Fíkovník na Hradišťských terasách
Zplanělý fíkovník smokvoň na Hradišťských terasách

Komentář k seznamu nepůvodních dřevin

Seznam zahrnuje k datu 1. srpna 2021 celkem 46 druhů stromů, keřů a dřevnatých lián. Zjištěné druhy lze rozdělit do několika skupin dle hojnosti výskytu a působení (dopadu) v zájmovém území. Z hlediska ochrany přírody mají největší význam v Podyjí hojné druhy, často invazního charakteru, jako např. trnovník akát, dub červený, slivoň myobalán nebo janovec metlatý. K lokálně početným invazním druhům patří javor jasanolistý nebo jasan pensylvánský, příp. pajasan žláznatý, u kterého recentně probíhá nápadné šíření. Vzácnější výskyt, avšak výrazně negativní působení mohou mít na lokalitách výskytu druhy jako kustovnice čínská, šeřík obecný, pámelník bílý, nebo dřevnaté liány loubinec popínavý a opletka čínská.

Podstatnou část seznamu tvoří přechodně zavlečené, příp. zdomácnělé druhy pěstované poměrně běžně k okrasným účelům a občas se vyskytující ve volné přírodě. Může jíž o těžko rozlišitelné pozůstatky výsadeb (např. v blízkosti opuštěných sídel – např. známá lokalita Devět mlýnů) nebo skutečně zplanělé jedince. Sem patří např. keře jako žanovec měchýřník, mahónie cesmínolistá, fíkovník smokvoň, pustoryl věncový nebo štědřenec odvislý.

Některé exotické lesní dřeviny byly záměrně vysazovány do lesních porostů – kromě výše zmíněného akátu a dubu červeného jde ještě třeba o jírovec maďal, ořešák černý, douglasku tisolistou, borovici černou nebo borovici vejmutovku. Kromě zjevně vysazených jedinců najdeme v lesních porostech různě velký podíl zmlazených jedinců.

Do seznamu byly zahrnuty i blíže neurčené druhy z rodu ostružiník (Rubus), které místy vykazují nápadné invazní projevy. Jejich druhová příslušnost a zjištění původu však vyžaduje podrobnější studium.

V seznamu najdeme i dendrologické rarity zjištěné v podobě jednotlivých exemplářů, velmi pravděpodobně vysazených z blíže nezjištěných důvodů, jako je např. sekvojovec obrovský rostoucí u Mašovic nebo citronečník trojlistý nalezený na travnaté mezi u Hnanic.

Do budoucna lze očekávat nálezy dalších druhů, ať již těch, co zůstaly při dosavadním mapování nepovšimnuty, nebo těch, které se do území nově rozšíří. Zvláště v blízkosti zahradních kolonií (Kraví hora, Hradiště) a okolí obcí nebývá o nálezy nově uchycených druhů nouze.

Literatura

Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. Thayensia 7: 85-119.

Grulich V. (1997): Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí. Masarykova univerzita, Brno.

Němec R., Grulich V., Filippov P., Reiterová L. & Musil Z. (2018): Cévnaté rostliny národních parků Podyjí a Thayatal (1982-2018). Thayensia 15: 9-76.

Němec R. (ed) (2021): Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal. Správa Národního parku Podyjí & Nationalpark Thayatal. 399 pp.

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion pattern. Preslia 84: 155-255.

Vančura P. & Koblížek J. (1998): Přehled stromů a keřů v lesích Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Thayensia 1: 125-130.


Sdílení příspěvku