Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Sdílení příspěvku

Invazní status: Dle katalogu Pyška et al. (2012) je v České republice klasifikován jako zdomácnělý druh. Negativní impakt nebyl zaznamenán ani v jiných evropských státech, za nežádoucí invazní druh je ale jírovec považován v některých oblastech Severní Ameriky.

Oblast původu: Jírovec je domácí dřevinou v horách Balkánského poloostrova (Albánie, býv. Jugoslávie, Řecko, Bulharsko). Původní populace je recentně ohrožena kvůli hmyzím škůdcům i znečištění prostředí. Jako pěstovaný strom roste v některých zemích střední a západní Evropy a vysazen byl také v severní Americe.

jírovec maďal - alej u Podmolí
Lesní alej jírovců kolem Lesní správy v Podmolí.

Rozšíření v ČR: Jedna z nejčastěji pěstovaných dřevin u nás, oblíbenou především pro svůj atraktivní vzhled. Nechybí snad v žádném větším parku, občas tvoří aleje podél cest. Vzácností nejsou ani výsadby v lesních porostech, kde snadno zplaňuje. Hojně se využívá také v oborách. V posledních letech se však od nových výsadeb spíše upouští, protože jírovce značně trpí napadením listů klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella). Stromy často kvůli předčasné defoliaci chřadnou a snižuje se jejich plodnost. Prosychající koruny navíc v městské zeleni nepůsobí esteticky. Jako perspektivní se jeví injektáž insekticidu přímo do kmene jírovců, která poskytuje stromu dlouhodobou ochranu.

Základní popis: Listnatý, opadavý strom vysoký až 30 m s mělkým, široce rozprostřeným kořenovým systémem. Kmen dosahuje tloušťky až 2 m, borka je v mládí hladká, později se šupinovitě odlupuje. Pupeny jsou silně lepkavé. Listy složené, 5-7četné, s dlouhým řapíkem. Květy uspořádány v latovitém květenství, až 30 cm dlouhém. Plodem jsou kulovité tobolky pokryté měkkými ostny, otvírající se třemi chlopněmi. Uvnitř je jedno nebo i více hnědých semen (lidově „kaštanů“).

Jírovec maďal - listy
Jírovec má nezaměnitelné listy.
jírovec - borka středně starého stromu
Borka středně starého jírovce
jírovec - borka starého stromu
Borka starého jírovce
jírovec - květenství
Květenství (foto: Petr Lazárek)

Možná záměna: Snadno poznatelný druh, zaměnitelný snad jen ve sterilním stavu za mnohem vzácněji pěstované severoamerické jírovce a jejich křížence.

Jírovec pleťový
Vzácně je na Znojemsku vysazován jírovec pleťový (Aesculus x carnea).

Ekologické nároky, fenologie: Patří ke světlomilným dřevinám, na druhou stranou dokáže v lesních porostech tolerovat určitý zástin. Preferuje živinami bohaté, humózní a hluboké půdy. Na vhodných stanovištích roste „jako z vody“, především v mládí. Vyskytuje se převážně v nížinách až podhůří, výjimečně byl vysazen i v montánním stupni. Raší brzy na jaře v dubnu, kvete v květnu, plody dozrávají koncem léta a na podzim.

Situace v Podyjí: V Podyjí se vyskytuje dosti lokálně téměř po celém území. Nacházíme ho na některých údolních loukách, podél řeky Dyje nebo v okolí lesních cest. Většinou jde o staré výsadby realizované z krajinářských nebo mysliveckých důvodů. Místy ale také zmlazuje, vždy na bohatých, humózních stanovištích, a ojedinělé semenáčky se občas nacházejí i poměrně daleko od dospělých stromů. Semena se na větší vzdálenost šíří zvířaty, ale i lidmi, díky stále populární snaze o zpestření jídelníčku lesní zvěře. I přes schopnost šíření v zájmovém území nebylo zaznamenáno negativní působení na obsazovaná stanoviště, jaké známe třeba u trnovníku akátu. Jednotlivě rostoucí stromy nebo menší skupinky lze v lesních porostech vnímat spíše jako botanickou zajímavost. K toleranci tohoto druhu na přírodních biotopech přispívá i fakt, že starší jírovce mohou hostit vzácné saproxylické druhy hmyzu díky tvorbě kvalitních dutin.

Mapa výskytu jírovce maďalu v NP Podyjí
Rozšíření jírovce maďalu v národním parku Podyjí.

Literatura:

Jagiełło R., Walczak U., Urszula Walczak, Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E. & Giertych M. J. (2019): Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65(1):33-43.

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion pattern. Preslia 84: 155-255.

Ravazzi C. & Caudullo G. (2016): Aesculus hippocastanum in Europe: distribution, habitat, usage and threats, p. 60. In: San-Miguel-Ayanz J., de Rigo D., Caudullo G., Houston Durrant T. & Mauri A. (eds): European Atlas of Forest Tree Species. Publication Office of the European Union, Luxembourg,

Skalická A. (1997): Aesculus L. – jírovec. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 161–164, Academia, Praha.


Sdílení příspěvku