Injektáž dřevin metodou záseků do kmene

Sdílení příspěvku

V tomto příspěvku si ukážeme jednoduchou metodu injektáže dřevin metodou záseků do kmene. Do záseků v kmeni aplikujeme malou dávku herbicidu a po translokaci účinné látky do kořene dřevina kompletně odumírá. Metoda je využitelná při probírkách lesních porostů a k likvidaci invazních nebo náletových dřevin. Je určena zejména na středně staré a vzrostlé stromy. Metoda záseků je v určitých situacích jakousi alternativou k injektáži navrtáváním.

Metoda záseků do kmene je určena k likvidaci nežádoucích dřevin, mladých i vzrostlých jedinců, s tenkou borkou. Pomocí nástroje (mačeta nebo sekera) vytvoříme po obvodu kmene záseky a do vzniklých poranění ihned vstříkneme herbicid (např. běžně dostupné přípravky na bázi glyfosátu). Poté necháme takto ošetřený stromek postupně odumřít. Metodu lze praktikovat v letních a podzimních měsících, kdy jsou dřeviny olistěné. Účinkuje na široké spektrum dřevin, není však vhodná pro trnovník akát nebo pajasan žláznatý.

dub odumřelý metodou záseků
Mladý dub odumřelý po aplikaci herbicidu do záseků
třešeň odumřelá metodou záseků
Odumřelá třešeň

Na jaké dřeviny jsou záseky vhodné?

Druhy dřevin: Obecně lze metodu záseků použít na jakékoli dřeviny s tenkou borkou. Přece jen ale existují rozdíly mezi dřevinami, a proto záseky nedělám u všech druhů. Níže komentuji dřeviny, u kterých jsem záseky sám odzkoušel.

  • Vhodné dřeviny: jasan ztepilý, jasan pensylvánský, lípy, topol osika, třešeň, višeň, javor mléč, javor klen, dub červený. U těchto druhů fungují záseky velmi dobře a jen málokdy strom zásah přežije.
  • Méně vhodné dřeviny: domácí duby, javor jasanolistý, hlohy, habr obecný, slivoň myrobalán, javor babyka. U těchto druhů mají záseky nižší účinnost. Babyka a dub mají poměrně silnou borku a bývají hustě zavětveny, hloh často až k zemi. Habr se sice díky tenké borce zdá ideální dřevinou k zásekům, avšak účinku herbicidu často odolává. Myrobalán a javor jasanolistý jsou typické tvorbou vícekmenných trsů, ale v případě jedinců s přímým kmenem záseky fungují dobře.
  • Nevhodné dřeviny: trnovník akát, pajasan žláznatý. U akátu a pajasanu bychom se měli zásekům zcela vyhnout. Mnohem vhodnější je metoda navrtávání kmene nebo částečného loupání kůry. U obou druhů dochází často k pouze částečnému odumření nadzemní části. Stromy pak podrůstají z báze kmene, ale tvoří také početné kořenové výmladky. Likvidaci tak musíme opakovat, často dokonce vícekrát.

Velikost dřevin: Nejvhodnější jsou pro metodu záseků mladší a středně staré stromy s průměrem kmene asi 5-15 cm. Starší stromy mívají příliš silnou borku, u mladších brání zásekům pružící kmen.

Růstová forma. Metoda záseků je vhodná především na dřeviny stromového vzrůstu. Ideální jsou stromy s rovným a nepříliš zavětveným kmenem. Pokud je strom silně nakloněný, ze záseků na spodní straně bude herbicid vytékat. Stejně tak se záseky nedají dělat u stromů s velkým množstvím přízemních větví. Problematické bývají i vícekmenné stromové trsy a téměř všechny keře nebo liány.

výmladky kolem akátu částečně odumřelého po zásecích
U akátu způsobí záseky do kmene často jen odumření nadzemní části. Z báze kmene i kořenů strom zmlazuje početnými výmladky.

Příklady použití

Metoda záseků je jakousi alternativou k injektáži navrtáváním. Oproti navrtávání si vystačíme s jednodušším vybavením, protože nepotřebujeme vrtačku a vrtáky. Na druhou stranu vrtáním můžeme ošetřit prakticky jakoukoli dřevinu, zatímco záseky se hodí jen na určité typy dřevin. V praxi často obě metody kombinuji podle konkrétních podmínek. Záseky jsou pro svoji relativní jednoduchost možná vhodnější pro začátečníka, který teprve zkouší metody likvidace dřevin.

Záseky používám např. při probírkách stejnověkých lesních porostů tam, kde není žádoucí, aby dřeviny zmladily z pařezů. Při „chemické probírce“ pomocí záseků stromy odumřou na stojato a můžeme je ponechat v porostu jako vítaný zdroj mrtvého dřeva pro saproxylické organismy, nebo vytěžit později. Stejně tak se chemická probírka hodí při záměrném prosvětlování lesa pro světlomilné druhy, pro podporu přirozeného zmlazení, nebo travino-bylinného podrostu. Díky postupnému odumření stromů nastojato dosáhneme postupného a nikoli nárazového prosvětlení. Výhodou je i to, že nedochází k narušení podrostu a půdy jako při těžbě a následném vyklizování hmoty. Důvodem k zásekům je v těchto situacích také fakt, že na domácí druhy dřevin nelze použít metodu navrtávání registrovanou pouze pro invazní dřeviny.

Často používám záseky také při regulaci invazních dřevin na lesních i nelesních biotopech, zvláště na rovně rostoucí, dosud nezmlazené javory jasanolisté a jasany pensylvánské. Důvodem je o něco větší rychlost ošetření a možnost jednoduššího vybavení oproti klasické injektáži navrtáváním.

V neposlední řadě může záseky využít i amatér při odstraňování náletu na soukromém pozemku, ať již při odstranění nežádoucích dřevin, nebo probírce hustého náletu apod. Podmínkou je, že po zásecích ponechá dřeviny odumřít. Pokud je nezbytné dřeviny odstranit okamžitě, lze použít třeba metodu zátěru pařezů.

Vybavení a pomůcky

Velkou výhodou metody záseků do kmene je, že k ní nepotřebujete žádné speciální vybavení. Stačí jen sekera a postřikovací lahev na herbicid. Pokud však plánujete metodu používat ve větším rozsahu, určitě se vyplatí pořídit si kvalitnější vybavení, které přinese nejen větší pracovní komfort, ale i maximální účinnost.

Mačeta, sekera: Volba nástroje je otázkou osobní preference. Na trhu existuje spousta typů, vyberte si ten, který vám nejlépe padne do ruky a bude vám sedět při práci. Nástroj musí být dostatečně ostrý, aby byl zásek čistý a snadno proveditelný. Výhodou mačety je, že si s ní můžete klestit cestu v zarostlém terénu, nevýhodou tvorba spíše mělčích (a širokých) záseků, ve kterých hůře „drží“ herbicid. Sekera je vhodná štípací, s větší tloušťkou ostří. Někdo si ještě odstraňuje rohy ostří sekery, aby byl zásek dokonalý a nevytékal ze stran herbicid. Oproti mačetě má sekera větší razanci a vytvoření záseku tak může být snazší.

Aplikátor herbicidu: Postačí obyčejný ruční rozprašovač, který má doma každý. Jeho nevýhodou je, že se snadno ušpiníme herbicidem, protože dochází k odkapu směrem k prstům. Většinou také moc dlouho nevydrží. Lepší je ruční tlakový postřikovač. S ním je práce mnohem pohodlnější a poměrně čistá. Pro vážné zájemce o tuto metodu doporučuji injekční automat. Práce s ním je čistá, pohodlná a také umožňuje nastavit dávku, takže zbytečně neplýtváte herbicidem. Pro úplnost ještě zmíním hypo-sekerku, což je nástroj, který do záseku automaticky uvolní určenou dávku herbicidu. Bohužel amatéra odradí opravdu vysoká pořizovací cena a ani v profesionálním provozu se hypo-sekerka příliš neujala, mj. pro vysokou poruchovost.

Herbicid: Použít lze registrované přípravky na bázi glyfosátu nebo triclopyru, v jejichž etiketě najdeme možnost aplikace do záseků. Osobně doporučuji glyfosátové přípravky pro jejich dostupnost a výborné zasažení kořenového systému. Do přípravku přidáme barvivo k lepší viditelnosti ošetřených záseků.

Technický postup

Princip metody spočívá v rovnoměrném rozmístění záseků po obvodu kmene. U menších stromků tloušťky zápěstí stačí 2-3 záseky, u větších stromů uděláme záseky po celém obvodu v menších rozestupech (2-3 cm od sebe). Záseky děláme v nám pohodlné výšce. Zásek vytvoříme jedním razantním a čistým úderem, pokud možno vodorovně. Hloubku uzpůsobíme stáří stromu a především tloušťce borky, ale určitě nesekáme hlouběji než cca 2-3 cm. Neměli bychom opakovaně sekat do téhož místa a zásek „vylepšovat“. Pokud se nám zásek napoprvé nepovede, uděláme raději nový na kmeni výše nebo níže. Při vytahování sekery/mačety ze stromu můžeme nástroj mírně vychýlit, aby se zásek mírně pootevřel.

Jakmile vytvoříme zásek, okamžitě do něj vstříkneme herbicid. Někdo herbicidu vstřikuje ještě v momentě, kdy je sekera v kmeni, takže herbicid krásně steče do rány. Herbicid vždy aplikujeme na čerstvou, nezavadlou ránu. Herbicidu aplikujeme tolik, aby vyplnil celý zásek a příliš nevytékal ven (nejlépe vůbec).

Doba ošetření

Nejúčinnější je metoda záseků v druhé polovině léta a počátkem podzimu, kdy stromy ukládají zásobní látky do kořenů. Brzy na jaře, v době zesíleného toku stromové mízy, je účinnost nízká, stejně jako po opadu listí v období vegetačního klidu. Nejvyšší účinnosti dosáhneme ve srážkově normálním období. V případě déle trvajícího sucha se zásahy počkáme pár týdnů. Při provádění záseků sledujeme počasí, aby alespoň 2-3 hodiny po ošetření nepršelo.

Shrnutí

Metodu záseků do kmene využijeme jak v lesnictví, např. při probírkách hustých porostů, tak v ochranářském managementu. Díky jednoduchému vybavení a technickému postupu se tuto metodu může naučit téměř každý. Metoda je vhodná zejména na dřeviny s tenkou borkou. S tloušťkou kůry její účinnost klesá a takové dřeviny je vhodnější ošetřit metodou navrtávání. Jde o jednoduchý a současně silný nástroj, který je potřeba používat s rozmyslem. Nejde jen o likvidaci dřevin, ale vhodným použitím můžeme zlepšit stav lesního porostu, např. zvýšením podílu mrtvého dřeva a zlepšením světelných poměrů.

Literatura

Bogges M. (2018): Hack and squirt: how to for TSI. http://www.huntingtheland.com

Fellers J. (2020): CU in the Woods. Using Hack-and-Squirt Method to Control Undesirable Vegetation. CLEMSON Cooperative Extension. https://www.clemson.edu

Jackson D. R. (2019): Using Hack-and-Squirt Herbicide Applications to Control Unwanted Trees. PennState Extension. https://extension.psu.edu


Sdílení příspěvku